WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. DEFINICJE

Następujące definicje mają zastosowanie w każdym przypadku:

 • "Warunki" oznaczają niniejsze Warunki Angażu;
 • "nas" lub "my" lub "nasz" lub "kancelaria" oznacza Salinger Solicitors;
 • "Ty" lub "Twoje" itd oznacza klienta;
 • "Umowa" oznacza umowę między nami a Tobą odnoszącą się do świadczenia usług;
 • "Pismo dotyczące angażu" oznacza nasze pismo odnoszące się do niniejszych Warunków Angażu z Tobą i określające inne specjalne warunki w tym zlecenie, którą poleciłeś nam wykonać i personel, który będzie Ciebie obsługiwał w naszej kancelarii. Jakikolwiek konflikt między literą Pisma dotyczącego angażu oraz niniejszymi Warunkami będzie odczytywany na korzyść Pisma dotyczącego angażu;
 • "Koszty poniesione" oznacza wszelkie koszty lub płatności, które ponosimy w Twoim imieniu w związku ze świadczeniem naszych usług, np. koszty adwokatów, agentów, opłaty kurierów ", itp.;
 • "Oszacowanie kosztów" oznacza tymczasowe oszacowanie naszych kosztów, które nie jest prawnie wiążące;
 • "Wycena" oznacza wskazanie naszych całkowitych kosztów związanych z działaniem dla Ciebie.

2. UMOWA POMIĘDZY NAMI

Nasze Pismo dotyczące angażu, niniejsze Warunki Angażu oraz wszelkie pisemne poprawki uzgodnione z Tobą będą stanowić Umowę pomiędzy nami. Umowa zostaje zawarta:

 • Po potwierdzeniu, że treść naszego Pisma dotyczące angażu jest zaakceptowana, lub
 • Kiedy dajesz nam konkretne wskazówki do działania w Twoim imieniu, prosisz nas o poradę, lub po otrzymaniu naszego Pisma dotyczącego angażu i nie zgłoszeniu przez Ciebie żadnych zastrzeżeń, co do jego treści.

3. PRAWA ODSTĄPIENIA

W sytuacji gdzie zawarliśmy Umowę w miejscu, które nie jest naszym miejscem biznesu albo zawarliśmy Umowę w naszym miejscu biznesu poprzez środki komunikacji na odległość po tym jak byłeś osobiście i indywidualnie poinformowany w miejscu, które nie jest naszym miejscem biznesu, Rozporządzenie o Kontraktach z Konsumentami (Informacje, Odwołanie i Dodatkowe Opłaty) z 2013 roku ma zastosowanie do sprawy, przyznając Ci ustawowe prawa do odstąpienia od umowy w ciągu okresu czternastu dni, począwszy od dnia następującego po dacie gdy umowa została zawarta.

Jeśli rozporządzenie stosuje się do naszej Umowy z Tobą, to wyślemy Ci standardowy formularz anulacyjny określający Twoje prawa anulacji.

W sytuacji, gdy chcesz abyśmy wykonali prace niezwłocznie, masz prawo złożyć prośbę ażebyśmy zaczęli prace przed upływem okresu anulacji.  Będzie to znaczyć, że będziesz musiał opłacić wykonana przez nas pracę nawet jeśli Umowa jest później przez Ciebie anulowana.

4. PRACA NIEOBJĘTA UMOWĄ

Zgodnie z naszym Pismem dotyczącym angażu lub o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, nasza praca nie obejmuje porad w sprawach odnoszących się do:

 • praw jakiegokolwiek państwa innego niż Anglii i Walii, lub
 • podatków lub należności (innych niż obowiązku podatkowego opłat skarbowych przy kupnie nieruchomości), lub
 • planowania finansowego, lub
 • rachunkowości, lub
 • komercyjnej mądrości lub roztropności przy zawieraniu jakichkolwiek transakcji, umów lub innych zobowiązań.

5. INSTRUKCJE I UPRAWNIENIA

Jeśli jesteś spółką, spółka cywilną lub inną organizacją, możemy przyjmować instrukcje od kogokolwiek w danej organizacji, chyba, że napisałeś do nas określając, które osoby mogą nas udzielać instrukcji.

Kiedy nasza Umowa jest więcej niż z jedną osobą, chyba, że uzgodniono inaczej w formie pisemnej, możemy:

 • przyjąć instrukcje od jednej z tych osób, w imieniu wszystkich i
 • odpowiadać jednej z tych osób, w imieniu wszystkich.

6. DOWODY TOŻSAMOŚCI I NASZE PRAWO DO ODWOŁANIA UMOWY

Prawo wymaga od radców prawnych uzyskania właściwych dowodów tożsamości ich klientów, a także w stosownych przypadkach, innych beneficjentów transakcji oraz, w niektórych przypadkach, także źródła finansowania. Jest to wymóg prawny nałożony na radców prawnych, którzy zajmują się pieniędzmi i majątkiem na rzecz swoich klientów, głównie w celu ochrony ich przed użyciem przez osobny trzecie w celu prania brudnych pieniędzy, co jest przestępstwem. Aby zapewnić zgodność z prawem, musimy otrzymać dowód tożsamości, tak szybko jak tylko to możliwe. Naszą praktyką jest sprawdzenie oryginalnych paszportów, pełnego brytyjskiego jazdy lub dowód tożsamości z innych krajów UE. Jeśli nie możesz okazać nam wymaganych dokumentów tożsamości, to skontaktuj się z nami jak najszybciej w celu omówienia innych sposobów weryfikacji tożsamości i / lub uprawnienia do poinstruowania nas. Jeśli nie można spełnić tych wymagań w miarę szybko to mamy prawo do odstąpienia od Umowy niezwłocznie po pisemnym Ciebie powiadomieniu.

7. POUFNOŚĆ

Nałożono na nas zawodowy i prawny obowiązek prowadzenia Twojej sprawy poufnie. Obowiązek ten jest jednak podlega ustawowemu wyjątkowi: wszystkie brytyjskie kancelarie radców prawnych podlegają sprawozdawczości, ujawnianiu i innym wymaganiom nałożonym przez regulatorów brytyjskich lub prawa, takie jak: Urząd Skarbowy, przepisy o praniu brudnych pieniędzy czy o należnościach z przestępstw i finansowania terroryzmu. Wymagania te mogą przewyższyć nasz zwykły obowiązek zachowania poufności w stosunku do Ciebie. Ponadto wymagania te mogą zobowiązać nas do poproszenia Ciebie o podanie informacji, które mogą być istotne dla celów prawnych lub regulacyjnych w jakiejkolwiek chwili. Niedostarczenie przez Ciebie wszelkich informacji tego rodzaju uprawnia nas do anulowania tej Umowy po natychmiastowym pisemnym zawiadomienia Ciebie.

Jesteśmy zobowiązani przez prawo do ujawnienia informacji Narodowej Agencji Do Zwalczania Przestępczości, gdzie wiemy lub podejrzewamy, że transakcja może obejmować pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Jeżeli dokonamy ujawnienia w stosunku do Twojej sprawy, nie jesteśmy w stanie Ci powiedzieć, że ujawnienie zostało dokonane, możemy zaprzestać pracy w Twojej sprawie na pewien czas i nie możemy Ci powiedzieć, dlaczego. W przypadku gdzie dokonaliśmy takiego ujawnienia działając w dobrej wierze, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie, za powstałe dla Ciebie niedogodności lub za jakiekolwiek opóźnienia lub zakłócenia spowodowane w Twojej sprawie lub transakcji lub za jakiekolwiek finansowe lub inne straty powstałe w ten sposób.

8. DELEGATURA CZYNNOŚCI

Osoby wymienione w naszym załączonym Piśmie dotyczącym angażu ponoszą podstawową odpowiedzialność za Twoją sprawę, ale mogą delegować różne części sprawy innym pracownikom pracującym pod odpowiednim nadzorem. Twoja sprawa będzie przypisana panu Pawłowi K. Salinger na wstępie, który ponosi pełną odpowiedzialność za pracę wykonaną dla Ciebie.

Jeśli instruujesz nas w odniesieniu do kwestii, które wykraczają poza zakres pracy, która jest zazwyczaj wykonywana przez wyznaczone osoby w naszym załączonym Piśmie dotyczącym angażu, możemy sprawę skierować do innych prawników w firmie, którzy mogą pomóc, pod warunkiem ze wyrazisz na to zgodę. Czasami możemy również poprosić inne kancelarie lub osoby do wykonania pewnych prac w naszych aktach, takich jak edytowanie tekstu, ksero kopiowanie, obsługa połączeń telefonicznych, lub innych prac, w celu zapewnienia, że prace te odbędą się szybko i w takiej chwili gdzie mogą być wymagane. W takich sytuacjach zawsze zawieramy umowę o poufności z takimi podmiotami i dążymy do zapewnienia, że podmioty te podjęły wszelkie właściwe kroki w celu ochrony poufnych informacji. Jeśli nie chcesz, aby takie aspekty Twojej sprawy akt były przedmiotem outsourcingu, poinformuj nas jak najszybciej.

9. WYNAGRODZENIE

Podstawą naszych wynagrodzeń jest zazwyczaj czas poświęcony przy rozpatrywaniu sprawy, ale może mogą one być również obliczane przez odniesienie do innych kryteriów, takich jak wartość majątku, specjalne umiejętności i specjalistyczna wiedzy, które mogą być wymagane, oraz stopień pilności sprawy.

Chyba, że wynagrodzenie zostało umówione albo zakres wynagrodzenia oszacowany, ilość czasu poświęconego jest wyceniana według stawki godzinowej dla osoby prowadzącej Twoja sprawę. Czas jest rejestrowany w szescio minutowych jednostek (1/10 godziny). Nasze aktualne stawki godzinowe to £300,00 plus VAT - dla właściciela firmy i £200,00 plus VAT dla asystenta solicitora. Zastrzegamy sobie prawo zwiększenia nasze stawek godzinnych w trakcie sprawy, nad którą pracujemy dla Ciebie, pod warunkiem powiadomienia Cię, jeżeli tak się stanie. Nasze stawki zazwyczaj są rewidowane w kwietniu każdego roku.

Chyba, że zgodzimy się przeciwnie, cały czas poświęcony przez naszych prawników w podróży lub w oczekiwaniu na uczestniczenie w spotkaniach, rozprawach sądowych, itp. oblicza się w odniesieniu do stawek godzinowych prawników, o których mowa.

Nasze wynagrodzenie jest objęte podatkiem od wartości dodanej (VAT). Zobowiązujesz się dostarczyć nam wszystkie istotne informacje w tym zakresie. Jeśli informacje okażą się błędne, zobowiązujesz się zwrócić nam na żądanie wszelkie odsetki, kary lub koszty prawne, które zostaną poniesione w wyniku tego.

Nasze wynagrodzenie jest płatne niezależnie od tego czy sprawa przechodzi do zakończenia. Po wysłaniu Ci faktury kosztów, mamy prawo opłacić nasze wynagrodzenie z kwot, które otrzymaliśmy od Ciebie lub mamy w depozycie w Twoim imieniu, takie jak na przykład cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości.

W sprawach spornych sądowych, o ile nie uzgodnimy inaczej, na przykład przez zawarcie Warunkowej Umowy Wynagrodzenia, będziemy uprawnieni do otrzymania większego wynagrodzenia niż te, które może być odzyskane od drugiej strony postępowania sądowego.

Będziemy na bieżąco informować Ciebie o sumie wynagrodzenia w czasie postępu sprawy, a w szczególności, poinformujemy Cię o tym w regularnych odstępach. Wyjaśnimy Ci zmienione okoliczności, które będą lub mogą mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia, stopnia ryzyka oraz korzyści dla Ciebie przypadającej z kontynuowania Twojej sprawy.

Poinformujemy Cię, gdy tylko okaże się, że kosztorys lub ustalony limit wynagrodzenia został przekroczony.

10. KOSZTY PONIESIONE I DALSZE KOSZTY

W dodatku do naszego wynagrodzenia będziesz też musiał zapłacić z VAT, jeżeli jest wymagany:

 • Wszystkie opłaty, które podejmujemy lub zaciągamy w Twoim imieniu;
 • Koszty faksowania i skanowania dokumentów;
 • Koszty dostawy poczty specjalnej, międzynarodowej lub podobnej usługi pocztowej
 • Koszt zagranicznych rozmów telefonicznych, które wykonujemy w Twoim imieniu;
 • Koszty podróży i zakwaterowania poniesione przez nas.

Możemy w każdej chwili wystąpić z prośbą o wpłacenie nam kwoty z góry (wpłata na poczet wydatków) na poczet wszelkich opłat lub kosztów, które będziemy musieli ponieść, lub o płatność tego typu bezpośrednio danemu usługodawcy.

Jesteśmy profesjonalnie zobowiązani do zapłaty honorarium adwokata w momencie, gdy adwokat został poinstruowany do działania w Twoim imieniu. Uzyskamy Twoją wcześniejszą zgodę na poinstruowanie adwokata lub innych osób trzecich, i prosimy Cię o dokonanie nam wpłaty z góry ażebyśmy mogli pokryć opłaty związane z ich zaangażowaniem.

11. OSZACOWANIE KOSZTÓW I WYCENY

Oszacowania kosztów i Wyceny są zazwyczaj oparte na początkowym opisie sprawy i na dokumentacji, która nam przekazałeś do przeglądu. Takie informacje mogą być niewystarczające, aby wystawić Oszacowanie Kosztów czy Wycenę, szczególnie, jeżeli dokumentacja musi być przygotowana lub negocjowana lub jeżeli wchodzą w grę skomplikowane aspekty prawne.

W przypadku, gdy Oszacowanie kosztów czy Wycena jest podana to musi być ona na piśmie ażeby miała skutek prawny. Taki skutek prawny może zostać ograniczony z powodu tego, że czasem sprawa jest bardziej skomplikowana, niż moglibyśmy zasadnie oczekiwać od Twojego opisu lub wstępnego przeglądu dostarczonej dokumentacji lub nieprzewidziane rzeczy powstają w trakcie sprawy, które mają wpływ na ilość czasu, który trzeba poświęcić, albo na wszelkich lub na opłatach i innych kosztach, które muszą być poniesione. Poinformujemy Cię o wszelkich takich zmianach w okolicznościach, jak że te rzeczy znajdą się poza zakresem jakiegokolwiek Oszacowania kosztów czy Wyceny, które wystawiliśmy. Postaramy się uzyskać Twoją zgodę na dodatkowe wynagrodzenie za takie sprawy, ale jeśli nie otrzymamy takiej zgody to będziemy mieli prawo do unieważnienia niniejszej Umowy poprzez pisemne Ciebie powiadomienie.

Jeśli będzie możliwe skalkulowanie naszego wynagrodzenia w odniesieniu do Wyceny, która wystawiliśmy, to będzie ono ustalane w odniesieniu do naszych stawek godzinowych.

Chyba, że wyraźnie potwierdzono inaczej, wszystkie Oszacowania kosztów i Wyceny są bez podatku VAT, opłat i innych kosztów.

12. PŁATNOŚĆ NA POCZET KOSZTÓW i ODSETKI

Zastrzegamy sobie prawo do żądania zapłaty jednej lub więcej sum na poczet naszego wynagrodzenia i/lub wszelkich możliwych opłat lub kosztów w dowolnym momencie przed i/lub w trakcie naszej pracy. Wszelkie kwoty, które poprosimy o zapłacenie na poczet mogą zawierać element odzwierciedlający podatek VAT, który może być należny. Kwoty te będą zdeponowane w Twoim imieniu na koncie klienckim, na którym będą narastały odsetki. Odsetki będą obliczane i wypłacane w wysokości określonej przez Barclays Bank plc. To oczywiście może się zmienić. Okres, za który odsetki będą wypłacone normalnie biegnie od daty otrzymania przez nas funduszy do dnia, w którym zostanie Tobie wystawiony czek. Nasze wynagrodzenia nie pozwalają na pokrycie kosztów administrowania, obliczania i płatności klientom małych odsetek. Zatem zapłacimy Ci kwotę w miejsce odsetek (na Twoich pieniądzach), jeżeli "odsetki", w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy przekracza 100 funtów w dowolnym okresie jednego roku kończącego się 5 kwietnia. Wypłacone "odsetki" odzwierciedlą stopę procentową, która może być racjonalnie uzyskana na danej kwocie w danym okresie, jeśli byłaby umieszczona w naszym banku w tym czasie przez członka społeczności biznesowej. Płatność zamiast odsetek zostanie dokonana w rozsądnym terminie, a w każdym razie nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, którego odsetki dotyczą.

Jeśli wypłacimy sumę zamiast odsetek z konta klienckiego bez odliczenia podatku, Ty będziesz odpowiedzialny za zgłoszenie i zapłacenie należnego podatku.

Jeżeli w jakiejkolwiek chwili zdecydujesz, że powyższe rozwiązanie w sprawie odsetek nie jest właściwe w stosunku do Twojej sprawy albo zadziałało niesprawiedliwie albo nie było należycie zrozumiane przez Ciebie, prosiłbym o kontakt ze mną, ażeby omówić zrewidowane rozwiązanie i na przyszłość i retrospektywnie.

Od powyższych kwot na koncie klienckim, mamy prawo do rozliczenia naszych faktury z tytułu wynagrodzenia, opłat lub kosztów po poinformowaniu Ciebie o wynagrodzeniu, opłatach i kosztach, o których mowa. Jeśli okaże się, że nasze faktury na koniec sprawy są mniejsza niż kwoty, które są w zdeponowane na koncie klienckim, zredukujemy Tobie saldo.

13. PIENIĄDZE KLIENTA

Wszelkie fundusze, które nam przekazałeś będziemy przechowywać na naszym koncie klienckim w Twoim imieniu. Fundusze te będziemy przechowywać w banku lub banku budowlanym, gdzie fundusze są przechowywane w oddziale (lub centrali) na terenie Anglii i Walii.

Nasze konto klienckie jest obecnie w Barclays Bank plc. Możemy otworzyć kolejne konta klienckie w innych bankach i/lub przelewać fundusze klienta od czasu do czasu z jednego konta na drugie. Choć monitorujemy okoliczności dotyczących naszych banków i podejmujemy takie działania, które uważamy za niezbędne ażeby chronić nasze fundusze, nie może być odpowiedzialni za zwrot funduszy utraconych wskutek upadłości banku. Jeśli działasz w charakterze prywatnej osoby indywidualnej lub małej firmy, możesz być uprawniony do uzyskania odszkodowania od Financial Services Compensation Fund (FSCF) do maksimum sumy £85,000.00 Na osobę na uprawnioną instytucję w przypadku upadłości banku. Limit odszkodowania dotyczy jednej osoby za upadłość banku, tak, więc jeśli trzymasz osobiste pieniądze w tym samego banku (lub członku grupy bankowej, do której dany bank należy), limit nadal pozostaje w wysokości £85,000.00 Jeśli w jakiejkolwiek chwil chcesz ażeby Twoje fundusze były zdeponowane na określonym koncie lub w danym banku lub w inny sposób, powinieneś poinformować nas jak najszybciej i potwierdzić takiej instrukcje w formie pisemnej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za porady, gdzie i jak fundusze powinny być zdeponowane.

14. FAKTURY I PŁATNOŚĆ

Z zastrzeżeniem szczególnych warunków w naszym załączonym Piśmie dotyczącym angażu, częstotliwość rozliczenie będzie zależała od naszego uznania w zależności od takich kryteriów jak na charakter spraw, w których działamy, ilość naszych niezafakturowanych wynagrodzeń oraz ilość czasu, który jest poświęcony w Twoich sprawach. Generalnie wystawiamy klientom faktury miesięcznie lub kwartalnie i w momencie zakończenia transakcji. Nasze faktury są płatne w całości po ich wystawieniu.

Jeżeli którakolwiek z naszych faktur nie jest zapłacona w ciągu 30 dni od ich dostarczenia:

 • Możemy naliczać odsetki od zaległych kwot w skali 4% powyżej stopy bazowej Banku Barclays plc oraz
 • Mamy prawo do zawieszenia prac we wszelkich sprawach, które dla Ciebie prowadzimy lub anulowania całości lub

Którejkolwiek z naszych Umów z Tobą dając Tobie natychmiastowe pisemne o tym zawiadomienie oraz

 • Gdy działamy dla Ciebie w sprawie przed sądem lub trybunałem, mamy prawo do ubiegania się do sądu lub

Trybunału o zdjęcie z listy prawników działających dla Ciebie w odniesieniu do wszelkich spraw prawnych, w których

Reprezentujemy Cibis dając Ci 7 dni zawiadomienia w formie pisemnej.

W przypadku, gdy nasze załączone Pismo dotyczące angażu jest skierowane do więcej niż jednej osoby, lub gdy mamy uzgodnione z adresatem naszego Pisma działania także na rzecz innej osoby, każdy z was będzie pojedynczo i solidarnie odpowiedzialny za nasze wynagrodzenie oraz opłaty i inne koszty, w sposób taki, że każdy z was jest wspólnie odpowiedzialny za zapłacenie naszej faktury, możemy dochodzić od was pojedynczo albo wspólnie całą kwotę nam należną. Działo będzie się to niezależnie od jakiejkolwiek umowy, którą mogłeś zawrzeć z kimkolwiek innym w sprawie płatności naszego wynagrodzenia, opłat oraz innych kosztów

Nasze faktury można opłacić czekiem lub przelewem bankowym. Gotówką przyjmujemy płatności tylko do sumy £500.00. Jeśli będziesz próbował obejść ten wymóg poprzez zdeponowanie gotówki bezpośrednio w naszym banku, możemy policzyć dodatkowe opłaty za wszelkie dodatkowe kontrole, które są konieczne do udowodnienia źródła pochodzenia środków zgodnie z paragrafem 6 powyżej. Pieniądze, które są płatne Tobie będą wypłacone czekiem lub przelewem bankowym. Nie będą wypłacone w gotówce lub na rzecz osoby trzeciej, jeżeli nie jesteśmy usatysfakcjonowani, że płatności na rzecz osoby trzeciej nie naruszają prawa i przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy.

15. TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W celu realizacji naszych usług w sposób szybki, skuteczny i profesjonalny, będziemy wymagać Twojej pełnej współpracy i pomocy w czasie trwania naszej Umowy z Tobą. Oznacza to, że spodziewamy się jasnych, terminowych i dokładnych instrukcji od Ciebie i dostarczenia wymaganej dokumentacji niezwłocznie na naszą prośbę. W sprawach spornych Regulamin Sądowy (Zasady Procedury Cywilnej) wymaga zabezpieczenie przez Ciebie wszelkich dokumentów, które prawdopodobnie będą musiały być ujawnione. Udzielimy Ci dalszych wskazówek na temat rodzajów dokumentów, które jesteś zobowiązany ujawnić, zgodnie z wymogami.

16. STANDARD USŁUG PRAWNYCH

Wyjaśnimy Ci zakres prawnej pracy wymaganej w czasie postępu sprawy i zapewnimy Ci aktualizację postępu sprawy, tak jak wymagane terminy, koszty i czy koszty nadal uzasadniają ryzyko prowadzenia sprawy.

Jesteśmy otwarci na zapytania przez telefon, e-mail, fax lub listownie. Osoba odpowiedzialna za Twoją sprawę może być osiągnięta przez telefon, faks i / lub e-mail, jak również listownie. Jeśli taka osoba nie jest dostępna do podjęcia rozmowy, będzie próbować oddzwonić tego samego dnia, ale jeśli nie jest to możliwe, odwoni w przeciągu 2 dni roboczych. Odpowiedź na korespondencję pisemną (w tym pisma, e-maile i faksy) zwykle jest udzielana w ciągu 3 dni roboczych, o ile dalsze badania i/lub niezdolność do kontaktu z innymi to uniemożliwia. Jeżeli korespondencja od Ciebie jest oznaczona, jako pilna lub konkretna daty odpowiedzi jest wymagana, dołożymy wszelkich starań, aby była potraktowana priorytetowo.

Nasze normalne godziny otwarcia są 9:30 do 13:00 i 14:00 do 17:30 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem publicznych świąt), chociaż od czasu do czasu, spotkania mogą być umówione poza godzinami pracy w zależności od okoliczności. Generalnie nie jest możliwym, aby zająć się sprawą bez umówionego spotkania, więc doradzamy kontakt się z nami, jeśli chcesz zobaczyć osobę z odpowiedzialnością za Twoją sprawę osobiście, celem umówienia spotkania.

17. SKARGI

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia wysokiej, jakości doradztwa prawnego i troski o klienta. Jednakże, jeżeli istnieje jakikolwiek aspekt naszych usług, które otrzymałeś a z których jesteś niezadowolony, lub jesteś niezadowolony z naszej faktury, prosimy o kontakt p. Pawła K. Salinger pocztą do 165 Kensington High Street, London W8 6SH. Posiadamy procedurę szczegółowo zajmującą się sposobem, w jaki zajmujemy się skargami, która to procedura jest dostępna na życzenie. Mamy osiem tygodni, aby rozpatrzyć Twoją skargę, ale naszym celem jest zapewnienie pełnej odpowiedzi na większość skarg w ciągu 28 dni.

Jeśli jesteś osobą prywatną lub małą firmą i nie jesteś zadowolony z naszej obsługi skargi i/lub nie została ona rozwiązany w tym czasie, możesz zwrócić się do Prawnego Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o rozpatrzenie sprawy, ale dopiero po złożeniu formalnej skargi u nas. Numer telefonu Rzecznika jest: 0300 555 0333 lub można znaleźć więcej informacji na stronie internetowej: www.legalombudsman.org.uk. Pamiętaj, że jeśli chcesz złożyć skargę do Prawnego Rzecznika Praw Obywatelskich to powinieneś to zrobić nie później niż sześć miesięcy po dacie naszej ostatniej odpowiedzi pisemnej na Twoją skargę, lub w ciągu roku od aktu lub pominięcia, który skarżysz (lub w ciągu roku od stania się świadomym takiego aktu czy pominięcia).

Nasze faktury zawierają krótkie streszczenie pracy, które podjęliśmy dla Ciebie oraz opłat i kosztów, które zostały zapłacone w Twoim imieniu w odniesieniu do spraw, w których poinstruowałeś nas do działania. Bardziej szczegółowy opis można dostarczyć, jeśli zajdzie tego potrzeba. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszego wynagrodzenia, możesz być uprawniony do złożenia obiekcji poprzez złożenie skargi do Prawnego Rzecznika. Jeśli skarga dotyczy naszej faktury, to możesz także mieć prawo do sprawdzenia faktury zgodnie z Ustawą o Radcach Prawnych z 1974 (część III).

18. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przysługuje nam, jako radcom prawnym prawo umieszczenia rozsądnego limitu na naszej odpowiedzialności cywilnej wobec naszych klientów, pod warunkiem, że:

 • ograniczenie naszej odpowiedzialności nie jest niższe od minimalnego poziomu wymaganego przez przepisy dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla radców prawnych (obecnie 2.000.000 GBP) oraz
 • możemy ograniczyć naszą odpowiedzialność w zakresie, na jaki dozwala prawo. W szczególności, nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszych zaniedbań.

Nasza odpowiedzialność jest, zatem ograniczona w następujący sposób:

 • Niezależnie od podstaw prawnych, na których wszelkie roszczenia wobec nas są podjęte, chyba, że wyraźnie określamy wyższą kwotę w naszym Piśmie dotyczącym angażu wysłanym razem z tymi Warunki, nasza odpowiedzialność za Twoje straty (włączając w to odpowiedzialność za zaniedbania inne niż śmierć lub obrażenia cielesne) podlegają łącznej sumie 2.000.000 GBP za wszystkie roszczenia i strat wynikające z:
  • - jednego błędu, czynu czy pominięcia;
  • - jednej serii powiązanych ze sobą czynów czy pominięć;
  • - tej sam czyn lub pominięcie w serii powiązanych ze sobą spraw lub transakcji;
  • - podobnych czynów lub pominięć w serii powiązanych ze sobą spraw lub transakcjami.
 • Dla celów niniejszej klauzuli, roszczenie wobec pryncypała (i jeśli tacy są) jednego lub więcej z jego partnerów, asystentów radców prawnych, zatrudnionych adwokatów i innych członków naszego personelu (czy pracownicy lub nie) oraz innej spółki lub jej pracowników zajmujących się pracą w outsourcingu jak w klauzuli 8 powyżej, wynikające z jednej sprawy lub transakcji, są uważane za jedno roszczenia wobec nas i nasza odpowiedzialność wobec Ciebie jest ograniczona odpowiednio.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne, szczególne, szkody pośrednie ani moralne, koszty lub straty lub szkody, koszty lub straty, które można przypisać do utraconych zysków lub możliwości.

19. POZOSTAŁE SPRAWY

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niemożliwość świadczenia naszych usług spowodowaną sprawami znajdującymi się poza naszą kontrolą.

20. PRZEPISY REGULUJĄCE RADCÓW

Jesteśmy autoryzowani i regulowani przez Urząd Regulacji Radców Prawnych (ang. SRA), którego Kodeks Postępowania, w tym zasady wykonywania zawodu, zasady i wytyczne stosuje się do nas. Możesz uzyskać dostęp do the Solicitors Handbook logując się na stronę: http://www.sra.org.uk/handbook/.

Nie jesteśmy autoryzowani przez Financial Services Authority. Jeśli podczas działania dla Ciebie, potrzebujesz porady na temat inwestycji, będziemy musieli skierować Cię do kogoś, kto jest uprawniony do dostarczenia niezbędnej porady. Możemy jednak zapewnić pewne ograniczone usługi doradztwa inwestycyjnego, jeżeli są one ściśle związane z pracą prawną, którą wykonujemy dla Ciebie. Dziej się tak, dlatego, ponieważ jesteśmy członkami Towarzystwa Prawnego Anglii i Walii, który jest wyznaczony organem zawodowym dla celów Financial Services and Market Act 2000.

Nasza kancelaria nie jest autoryzowana przez Financial Conduct Authority. Mimo to, pokazujemy się w rejestrze prowadzonym przez Financial Conduct Authority, co pozwala nam na to abyśmy mogli prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, które polega na szerokim doradztwie w zakresie sprzedaży i administrowania umów ubezpieczenia, takich jak ubezpieczenie wadliwego tytułu prawnego własności w sprawach przeniesienia własności i „po-zdarzeniu" ubezpieczeniowe w sprawach sądowych. Ta część naszej działalności, włączając w to warunki dotyczących skarg i dochodzenia roszczeń, jeśli zostanie popełniony błąd, jest regulowana przez the SRA. Rejestr można sprawdzić przez stronę internetową Financial Conduct Authority www.fca.gov.uk/register.

Towarzystwo Prawnicze jest wyznaczonym organem zawodowym dla celów Financial Services and Markets Act 2000, ale odpowiedzialność za regulację i rozpatrywania skarg została oddzielona od funkcji reprezentanta Radców przez Towarzystwo Prawnicze. The SRA to niezależny organ regulacyjny Towarzystwa Prawniczego, a Prawny Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym organem zajmującym się skargami.

Jeśli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek doradztwa pośrednictwa ubezpieczeniowego, które od nas otrzymałeś, powinieneś skorzystać z naszej procedury składania skarg (patrz SKARGI w pkt 17).

Kancelaria posiada profesjonalne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które spełnia lub przekracza wymagania the SRA. W przypadku niewypełnienia przez kancelarie jej zobowiązań, poza tym ubezpieczeniem istnieje Fundusz Kompensacyjny Radców, z którego dotacje mogą być przyznane tym, którzy ponieśli straty z powodu nieuczciwości radcy lub jego pracownika w związku z praktyką radcy lub w związku z zaufaniem, którego radca jest powiernikiem.

21. KONFLIKTY

Posiadamy następujące prawa do unieważnienia tej Umowy, od momentu natychmiastowego pisemnego zawiadomienia Cię:

 • , Jeśli nasze interesy są w konflikcie z Twoimi, lub
 • , Jeśli dojdzie do konfliktu interesów pomiędzy Tobą i jakimkolwiek innym z naszych klientów w odniesieniu do tych samych spraw lub powiązanych spraw, lub gdzie istnieje znaczne ryzyko, że to może się zdarzyć, lub
 • W przypadku, gdy Twoje instrukcje powodują konflikt z naszymi profesjonalnymi obowiązkami lub obowiązkami radców.

22. ZAKOŃCZENIE ANGAŻU

Możesz natychmiast rozwiązać Umowę pisemnie w jakimkolwiek momencie, jeśli chcesz żebyśmy przestali działać dla Ciebie. My również możemy rozwiązać Umowę:

 • , Jeśli mamy dobry powód do tego na podstawie pisemnego wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, lub
 • , Jeśli wierzymy, że są okoliczności, które uzasadniają natychmiastowe wstrzymanie prac, które wykonujemy dla Ciebie, lub
 • W przypadkach przewidzianych w innych punktach niniejszych Warunków.

Okoliczności, które mogłyby uzasadniać nasze zaprzestanie działań dla Ciebie w pierwszych dwóch punktach powyżej obejmują m.in. niezapłacenie naszych faktur, niedokonanie płatności na poczet kosztów lub niezapłacenie kosztów poniesionych przez nas lub kosztów, które zażądaliśmy, lub brak Twoich instrukcji, których możemy zasadnie oczekiwać w stosunku do twoich spraw.

W przypadku, gdy rozwiązujemy Umowę i zaprzestajemy działać dla Ciebie, mamy prawo naliczać wynagrodzenie za cały czas poświęcony przez nas aż do daty rozwiązania, i wszystkie koszty poniesione przez nas i inne koszty, jakie ponieśliśmy lub za które możemy być odpowiedzialni do tego momentu. Jeśli nie będzie możliwym obliczenie naszego wynagrodzenia w odniesieniu do Wyceny, którą podaliśmy, nasze wynagrodzenie będzie skalkulowane w oparciu o nasze stawki godzinowe.

23. DOKUMENTY PRAWNE

Mamy prawo zachować akta spraw i wszelkie dokumenty, które posiadamy w Twoim imieniu, dopóki wszystkie zaległe faktury nie zostaną zapłacone. (Zastaw). Jeśli nie poprosiłeś nas, aby zwrócić Ci wszystkie dokumenty, będziemy przechowywać akta zakończonych spraw w magazynie nie mniej niż 6 lat, zarówno w oryginalnej formie lub na innej formie archiwalnej. Po upływie tego okresu, akta spraw zostaną zniszczone, choć nie dotyczy to oryginałów dokumentów, o które specjalnie poprosiłeś do zatrzymania pod naszą opieką.

Zazwyczaj nie pobieramy opłat za wydobycie przechowywanych dokumentów, które odnoszą się do bieżących spraw, choć zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za jakiekolwiek czas poświęcony w wydobyciu dokumentów odnoszących się do zakończonych spraw oraz za czas poświęcony na czytanie akt, pisanie pism, lub wykonanie innych prac na Twoją prośbę.

Zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za składowanie od chwili zakończenie sprawy, w przypadku aktów prawnych, testamentów lub dokumentów.

W przypadku prośby o wydobycie testamentu zmarłego i innych powiązanych z tym dokumentów ponosimy koszty w tym zakresie. Zastrzegamy sobie prawo do policzenia sumy £150 za takie wydobycie, w przypadku gdzie zajmujemy się sprawą postępowania spadkowego.

Jeśli poprosisz nas o wysłanie jakichkolwiek dokumentów innym osobom, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które dotkną te dokumenty po opuszczeniu ich z naszego posiadania. Należy również pamiętać, że jeśli nie myślimy, że może być właściwym tak zrobić, nie będziemy robić kserokopii jakichkolwiek długich lub nieporęcznych dokumentów, którą wysyłamy do innego osób, chyba, że specjalnie poprosisz nas o to i opłacisz wszelkie koszty kopiowania.

Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wszystkich dokumentów przygotowanych przez nas. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek zmian dokonanych przez Ciebie lub osobę trzecią w jakimkolwiek dokumencie przygotowanych przez

Kancelarię, lub użycie jakiegokolwiek dokumentu, za wyjątkiem wyraźnego celu dla transakcji, dla której został on specjalnie przygotowany i dostarczony przez nas.

24. SPRAWY E-MAIL, FAKS I KWESTIE (IT)

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, możemy używać zwykłych (nieszyfrowanych) e-maili do komunikowania się z Tobą i innym osobami, które są zaangażowane w jakiejkolwiek sprawie, w której nas poinstruowałeś. Przyjmujesz do wiadomości, że konwencjonalny email może nie być w pełni bezpieczny w pewnych okolicznościach i rozumiemy, że do przyjmujesz to ryzyko, chyba, że powiesz nam, abyśmy nie używali tego środka kontaktu.

Jeśli chcesz abyśmy używali zaszyfrowanych e-maili dla celów kontaktu to powinieneś powiadomić nas o tym na piśmie. Dołożymy starań, aby to zrobić, ale będzie to po warunkiem wejścia z Toba i innymi odbiorcami w odpowiednie porozumienie.

Jeśli nie chcesz abyśmy wysyłali faksy na dowolny numer faksu, pod którym spodziewamy się możesz być osiągalny, należy poinformować nas o tym na piśmie i podać nam numer faksu, które chcesz użyć.

Proszę pamiętać, że w celu ochrony integralności i bezpieczeństwa naszych systemów IT, możemy zabronić naszym pracownikom odbioru i otwierania niektórych rodzajów plików elektronicznych oraz to, że nasze wewnętrzne procedury IT mogą również spowodować opóźnienie w stosunku do możliwości otwarcia i zajęcia się pewnym rodzajem elektronicznych plików.

Prosimy również odnotować, że możemy nagrywać i monitorować rozmowy telefoniczne, faksy i emaile, które wychodzą z naszej kancelarii i które przychodzą do nas i pracowników kancelarii zgodnie z rozporządzeniem Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations z roku 2000.

25. REKOMENDACJE

W przypadku, gdy rekomendujemy usługi takie jak księgowych, geodetów, agentów znaków towarowych i patentów, prawników zagranicznych, czy innych osób profesjonalnych, robimy to w dobrej wierze, i jest wyłącznie jedyny zakres naszej odpowiedzialności w odniesieniu do takiej rekomendacji.

26. KONTROLE

W przypadku otrzymania prośby o informacje o charakterze kontrolnym od Ciebie, Twojego księgowego lub biegłych rewidentów, możemy dać naszą odpowiedź Tobie i pobrać opłatę za czas poświęcony w odpowiedzi na te pytania według normalnych stawek godzinowych.

Zewnętrzne firmy lub organizacje mogą przeprowadzać badania lub kontrolę, jakości naszej kancelarii, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi wymogami, takimi jak normy regulacyjne i/lub dobrowolne standardy, takie jak Excel lub ISO 9001. Takie zewnętrzne firmy lub organizacje są zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do Twoich akt. Operujemy własny wewnętrzny proces weryfikacji akt, aby zapewnić, że nasze własne standardy, jakości są przestrzegane i pracownicy zaangażowani w proces weryfikacji są związani przez kancelarię zobowiązaniami zachowania poufności.

27. PRAWA OSÓB TRZECICH

Jeżeli nie zgodzimy się inaczej na piśmie, to tylko działamy w Twoim imieniu w stosunku do sprawy, którą zajmujemy się dla Ciebie i ustawa o Umowach (Prawa Osób Trzecich) z 1999 r. nie ma zastosowania.

Wszelkie porady prawne, których udzielamy Tobie są na Twój własny użytek i nie ponosimy odpowiedzialności wobec kogokolwiek innego w stosunku do tych porad (włączając w to kogokolwiek, komu podajesz lub przekazujesz takie porady), chyba, że wyraźnie zgadzamy się na piśmie na odpowiedzialność wobec takiego odbiorcy(-ów).

28. OCHRONA DANYCH

Jeśli jesteś osobą prywatną to będziemy korzystać tylko z danych osobowych, które mamy odnośnie Ciebie w następujących celach:

 • , Aby zidentyfikować Ciebie, jako klienta naszej kancelarii w celu potwierdzenia informacji, które nam podałeś i w celu zachowania Twoich aktualnych danych;
 • , Aby zapewnić Ci usługi prawnicze;
 • , Aby dokonać Twoich płatności;
 • , Aby wysłać informacje dotyczące naszych usług, w tym wszelkich usług, które możemy zaoferować wraz z innymi firmami, chyba, że poprosisz nas, aby tego nie robić;
 • Do oceny i analizy w związku z zarządzaniem naszej kancelarii;
 • W celu zachowania zgodności z prawa i przepisami regulującymi naszą działalność;
 • Do wykazania statystyk i innych informacji dotyczącej naszej działalności, w tym ustawowych wniosków, pod warunkiem, że te procesy nie zidentyfikują Cię osobiście.

Nasza wykorzystanie tych informacji podlega Twojej zgodzie, ustawy O Ochronie Danych z roku 1998 i naszemu obowiązkowi poufności. Prosimy pamiętać, że nasza praca dla Ciebie może wymagać od nas udzielenia informacji osobom trzecim, takim jak biegłym świadkom i innym profesjonalnym doradcom. Z wyjątkiem pewnych okoliczności, masz prawo dostępu na mocy przepisów dotyczących ochrony danych do danych osobowych, które posiadamy o Tobie i powinieneś wystąpić do nas z prośba, jeżeli chcesz mieć dostęp do tych danych.

29. WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

W sprawach przeniesienia własności nieruchomości, reprezentując Ciebie, jako nabywcę, możemy również reprezentować kredytodawcę (bank) i jako tako mamy obowiązek, aby w pełni ujawnić kredytodawcy wszystkie istotne fakty dotyczące zakupu i hipoteki. Obejmuje to, lecz nie jest ograniczone do:

 • Wszelkich różnic między Twoich wnioskiem o pożyczkę hipoteczną i informacji, które otrzymujemy podczas

Transakcji;

 • Wszelkich rabatów i zniżek, których udziela Ci sprzedający.

30. ODSYŁANIE I PROWIZJE

Jeśli zostałeś do nas odesłany przez wprowadzającego, z którymi mamy uzgodnione warunki finansowe:

 • Nie będziemy ujawniać Twoich spraw temu wprowadzającego, chyba, że za Twoją zgodą;
 • Wyjaśnimy Ci, jakie kwot wchodzą w grę w Piśmie dotyczącym Angażu;
 • Jeśli mamy również działać dla wprowadzającego w tej samej sprawie i nastąpi konflikt interesów, będziemy

musieli zaprzestać reprezentowania Ciebie;

 • Wszelkie porady udzielane będą niezależne i możesz zadawać pytania dotyczące wszystkich aspektów sprawy.

Prawo i regulacje prawne zapobiegają nam osiągnięcie tajnego zysku wynikającemu z naszego stosunku prawnego. Jeśli powstaje jakakolwiek okazja, gdzie istnieje możliwość, ażeby zarobić prowizję lub osiągnąć korzyści finansowe (np. zniżki lub ulgi), na przykład, jeśli zarekomendujemy Tobie inna firmę, która podejmie pracę dla Ciebie, której nie możemy sami wykonać, ustalimy z Tobą oddzielną pisemną umowę dotyczącą akceptacji i przydziału takiej prowizji lub wynikających korzyści finansowych.

31. RÓWNOUPRAWNIENIE I ODMIENNOŚĆ

Jesteśmy zobowiązani do wspierania i promowania równości i odmienności w każdym z naszych kontaktów z klientami, osobami trzecimi jak i pracownikami. Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcesz otrzymać kopię naszej polisy równouprawnienia i odmienności.

32. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Szczegóły naszej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej i jej zasięgu terytorialnego są dostępne w naszej kancelarii na prośbę.

33. ZMIANY W WARUNKACH ANGAŻU

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach Angażu w celu odzwierciedlenia nowych przepisów, praktyk i procedur lub zmian warunków rynkowych. Jeśli jakiekolwiek zmiany stają się niezbędne, to poinformujemy Cię ze szczegółami na piśmie tam gdzie to możliwe przed wprowadzeniem takich zmian.

34. KWESTIE OGÓLNE

Wszelkie spory lub problemy prawne wynikający z naszych Warunków Angażu zostaną rozstrzygnięte zgodnie z prawem Anglii i Walii i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich, mimo tego, że możesz mieć bazę w innej jurysdykcji lub nasze usługi mogą być świadczone dla Ciebie, gdzie indziej.

Aktualizacja  -  kwiecień 2015

wróć na górę strony