Usługi notarialne

Notariusze, znani w Anglii pod nazwą „Notariusze Publiczni”, są w systemie prawa angielskiego w pełni wykwalifikowanymi prawnikami – członkami trzeciej i najstarszej profesji prawniczej w Zjednoczonym Królestwie. Notariusze są ustanawiani przez Arcybiskupa Canterbury, a ich działalność jest regulowana przez tzw. Faculty Office zgodnie z Ustawami z 1533, 1801 i 1843 roku, Ustawą o sądach i usługach prawnych z 1990 roku, a także zgodnie z Ustawą o usługach prawnych z 2007 roku. Notariusze muszą posiadać corocznie odnawiane Świadectwo o prawie do wykonywania zawodu wydawane przez Faculty Office, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej profesji i list zastawny. Głównym obszarem działalności notariuszy na terenie Anglii i Walii jest sporządzanie i uwierzytelnianie dokumentów do wykorzystania poza granicami Anglii i Walii. Dokumenty mogą zostać sporządzone w języku i formie wymaganych przez kraj docelowy, jeżeli notariusz włada językiem tego kraju. Notariusze angielscy są powszechnie szanowani poza granicami Anglii i Walii, choć z powodów historycznych pełnią mniejszą rolę na terenie Zjednoczonego Królestwa. Notariusze mają prawo do prowadzenia obsługi prawnej w zakresie obrotu nieruchomościami, przeprowadzania postępowań spadkowych, sporządzania testamentów i umów oraz występowania we wszelkich innych postępowaniach bezspornych na terenie Anglii i Walii. Notariusz ma prawo reprezentować obydwie strony transakcji, jako że ponosi odpowiedzialność za całość transakcji, a nie względem tylko jednej ze stron. Notariusze identyfikują się na dokumentach za pomocą osobistej suchej pieczęci urzędowej.

Nasza Kancelaria może pomóc przy sporządzaniu dokumentacji do wykorzystania w każdym kraju świata. Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

  • Sporządzanie aktów notarialnych w języku polskim zgodnych z wymaganiami prawa polskiego co do formy, jak również sporządzanie innych dokumentów w języku polskim wymagających tylko poświadczenia podpisu.
  • Sporządzanie notarialnych zaświadczeń potwierdzających własnoręczność podpisów na dokumentach prywatnych i biznesowych, jak również zaświadczeń potwierdzających zgodność fotokopii z oryginałem
  • Poświadczanie przy podpisywaniu dokumentów
  • Przyjmowanie międzynarodowych deklaracji, oświadczeń pod przysięgą oraz poświadczeń
  • Wykonywanie tłumaczeń zwykłych i uwierzytelnionych, jak również poświadczanie i uwierzytelnianie tłumaczeń wykonanych przez innych tłumaczy
  • Sporządzanie międzynarodowych pełnomocnictw i upoważnień
  • Poświadczanie transakcji i wydarzeń/ występowanie w charakterze świadka przy zawieraniu transakcji i przy różnego rodzaju wydarzeniach
  • Sporządzanie opinii na temat aspektów prawa angielskiego do użytku w sądach i urzędach poza granicami Anglii i Walii

Specjalizacja

Specjalizujemy się we wszystkich rodzajach dokumentów notarialnych, zarówno tych wymaganych w formie aktu notarialnego, jak również poświadczeń podpisu – zgodnie z prawem polskim. Mówimy po polsku.

wróć na górę strony