WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA

UWAGA! Informacje zaprezentowane poniżej to jedynie ogólne wytyczne. Niniejsze wskazówki należy czytać w powiązaniu z wytycznymi na stronie: Warunki świadczenia usług notarialnych - ogólne wskazówki.

1. WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA: Aktualna stawka godzinowa notariusza wynosi 250,00 GBP. Minimalne wynagrodzenie za krótką sprawę w zakresie poświadczenia podpisu wynosi obecnie 80,00 GBP plus VAT. Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany podanych stawek w przypadku spraw załatwianych w trybie ekspresowym i/ lub pracochłonnych lub nietypowych.

2. VAT: Kancelaria jest zarejestrowana jako podatnik VAT w roku podatkowym 2017/2018. Do wynagrodzenia doliczamy VAT w wysokości 20%.

3. WYDATKI: Oprócz wynagrodzenia notariusza klient jest odpowiedzialny za wszystkie dodatkowe wydatki, w tym: (1) opłatę legalizacyjne związane z wydaniem apostille przez Foreign and Commonwealth Office (brytyjskie MSZ) oraz opłaty w ambasadach czy konsulatach (jeżeli są wymagane), (2) koszty tłumaczeń ustnych/ pisemnych, (3) koszty przeglądu krajowego rejestru spółek, (4) koszty przedstawicieli, (5) koszty podróży notariusza, (6) koszty kurierskie oraz/ lub pozostałe koszty związane z wysyłką listów poleconych i faksów.

4. PŁATNOŚĆ: Wynagrodzenie notariusza zasadniczo przypada do zapłaty po podpisaniu i wydaniu dokumentu poświadczonego notarialnie, mimo że do wykonania może jeszcze pozostać dalsza praca. Przyjmujemy płatność gotówką albo czekiem potwierdzonym. Akceptujemy także główne karty kredytowe i debetowe. W przypadku, gdy płatność nie następuje przy wydaniu dokumentu, stosujemy przepisy Ustawy w sprawie zwłoki w płatności zobowiązań komercyjnych (odsetki) z 1998 roku, która przewiduje odsetki w wysokości 8% powyżej podstawowej stopy procentowej Banku Anglii.

5. SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI mogące wpłynąć na poziom wynagrodzenia notariusza, np.: (1) stopień złożoności lub trudności sprawy, nietypowość sprawy, (2) sprawy wymagające posiadania szczególnych umiejętności, wiedzy specjalistycznej, szczególnej odpowiedzialności, (3) czasochłonność, (4) ilość i znaczenie dokumentacji do przeglądu i opracowania, (5) miejsce i okoliczności, w których transakcja albo jej część jest dokonana, (6) wartość środków albo nieruchomości, o których mowa w dokumentach, (7) znaczenie sprawy dla klienta, (8) konieczność przerwania lub przesunięcia innych zajęć ze względu na pilność sprawy, (9) konieczność prowadzenia sprawy poza urzędowymi godzinami pracy.

6. MIEJSCE USŁUGI: Zasadniczo wymaga się, aby klient był obecny w kancelarii, gdzie możemy zrobić kserokopie i skorzystać z pomocy wykwalifikowanego personelu. W wyjątkowych sytuacjach usługa może być wykonana w siedzibie klienta lub w innym miejscu - np. w przypadku ubezwłasnowolnienia, ale wydłuży to znacznie czas i podniesie koszt usługi.

7. CZAS: Zazwyczaj wystarcza jedno spotkanie. Jednak w przypadku bardziej skomplikowanych lub pilnych spraw może okazać się, że konieczne będą dalsze spotkania, czasem nawet tego samego dnia.

8. OPŁATA ZA CZAS POŚWIĘCONY SPRAWIE: opłata ta dotyczy całości pracy od początku do końca, łącznie z udzieleniem wstępnej porady, przygotowaniem, uczestniczeniem w spotkaniach, sporządzaniem projektów dokumentów, wykonywaniem rozmów telefonicznych, wymianą faksów, emaili, poświadczaniem i wykonywaniem elementów końcowych, takich jak wpisy do rejestru czy protokołu.

9. PRZYGOTOWANIE obejmuje:

9.1 analiza i/albo przygotowanie projektu dokumentu lub dokumentu gotowego do podpisu przed spotkaniem wstępnym, w jego trakcie  i po spotkaniu,
9.2 (a) sprawdzenie i realizacja instrukcji dołączonych do dokumentów, (b) uzupełnienie brakujących danych, (c) usunięcie ewentualnych rozbieżności w imionach, nazwiskach i adresach, (d) spełnienie wszelkich szczególnych wymagań/ formalności kraju docelowego,
9.2 otrzymanie wszelkich wymaganych wyników weryfikacji.

10. SPRAWY PILNE: Jakość usługi notarialnej ma dla nas zawsze nadrzędne znaczenie, niezależnie od tego, jak pilna jest sprawa lub jaki jest jej koszt.

11. PROFESJONALNI DORADCY KLIENTA:

11.1 Czy klient uzyskał poradę od (a) własnego angielskiego prawnika i/lub (b) prawnika z zagranicy, i/lub (c) innych profesjonalnych doradców z Anglii czy zagranicy?
11.2 Czy klient jest świadomy potencjalnego ryzyka związanego z poleganiem na dokumentach przygotowanych przez drugą stronę transakcji i jej doradców bez uzyskania własnej niezależnej porady prawnej albo innej profesjonalnej porady?
11.3 Czy klient chce takiej porady od notariusza lub spodziewa się, że notariusz udzieli mu takiej porady? Wstępne spotkanie z notariuszem może okazać się niedrogie, a może pomóc w określeniu dalszej strategii działania.
11.4 Klient musi sam odpowiedzieć sobie na następujące pytanie - czy chcę zaoszczędzić czas i/ lub pieniądze, idąc na skróty? Na dłuższą metę tego rodzaju oszczędności mogą okazać się bardzo kosztowne.

12. RÓŻNICE W STAWKACH WYNAGRODZENIA: Być może klient korzystał w przeszłości z usług angielskiego notariusza, którego stawki były niższe, jednak w ostatnich latach odnotowano znaczący rozwój w zakresie praktyki notarialnej (jak wynika z tekstu na stronie - Warunki świadczenia usług notarialnych - ogólne wskazówki). Nasze stawki uwzględniają zalecenia Towarzystwa Notarialnego (przy czym są zrewaloryzowane w związku z tym, że prowadzimy praktykę w centralnym Londynie). Rekomendacje te potwierdzają, że nie powinno się zakładać, wszyscy notariusze będą, albo powinni, pobierać takie samo wynagrodzenie za swoją pracę.

13. STANDARDY: Notariusze nie tworzą przepisów; muszą jednak przestrzegać procedur uznawanych na rynku międzynarodowym. W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii zaostrzono wymogi względem notariuszy w związku z postępującą asymilacją kontynenatlnych europejskich standardów oraz globalnym rozwojem notariatu na świecie, które mają wpływ na praktykę notarialną.

14. BEZWZGLĘDNE OBOWIĄZKI: Notariusz jako niezależny profesjonalista musi nalegać na należyte wypełnienie i udowodnienie w wiarygodny sposób wszystkich istotnych kwestii, np. kwestii dotyczących: (1) tożsamości klienta, (2) zdolności prawnej czy umocowania klienta, (3) zrozumienia i aprobaty klienta, (4) zapewnienie tłumaczenia, (5) celu dokumentacji, (6) formy i treści, (7) dobrowolności aktu/działania pod przymusem, (8) poprawki w dokumencie, (9) właściwości podpisów, (10) obecności świadków, (11) przestrzegania innych formalności wymaganych w Anglii i zagranicą, (12) poświadczenia w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i/albo odpowiednim konsulacie, niezależnie od tego, czy życzy sobie tego klient, jego przedstawiciele lub inne strony.

15. WYMAGANIA KRAJU DOCELOWEGO: Jeżeli inny kraj/urząd/kontrahent zastrzega sobie, że dokumenty muszą być przygotowane i poświadczone notarialnie, znaczy to, że nie przyjmą oni nic innego. Pójście na skróty jest bezcelowe (np. próba podpisania przed solicitorem, księdzem, lekarzem czy innym urzędnikiem za groszowe honorarium) - taki dokument najprawdopodobniej ZOSTANIE ODRZUCONY w kraju docelowym.

16. RYZYKO ODRZUCENIA: Należy pamiętać, że dokumenty mogą zostać odrzucone przez kraj docelowy/urząd w takim kraju, jeżeli wszystko nie zostanie zrobione zgodnie z wymogami. W takim przypadku trzeba będzie zacząć cały proces od nowa, a to oznacza wyższe koszty dla klienta i dłuższy czas oczekiwania.

17. POŚWIADCZANIE DOKUMENTÓW W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH I/ALBO W KONSULATACH: Niektóre kraje wymagają, aby dokumenty poświadczone przez notariusza zostały jeszcze potwierdzone dodatkową pieczęcią (tzw. „apostille"), którą otrzymuje się w Wydziale Legalizacji brytyjskiego MSZ (od sierpnia 2008 r. Wydział Legalizacji znajduje się w Milton Keynes, ok. 50 mil od Londynu), a czasem także przez Konsulat, Ambasadę lub Wysoką Komisję kraju docelowego. Na życzenie klienta możemy zaaranżować przesłanie apostille zwykłym kurierem, choć klienci czasem wolą zorganizować wszystko osobiście albo ekspresowym kurierem, zwłaszcza gdy sprawa jest wyjątkowo pilna.

18. REJESTR I PROTOKÓŁ: W momencie zakończenia sprawy notariusz musi dokonać formalnego wpisu w rejestrze, aby istniał trwały zapis. Ponadto notariusz przechowuje kserokopie dokumentów poświadczonych notarialnie. W dzisiejszych czasach, dokumenty w formie aktu notarialnego są wymagane przez kraje tzw. notariatu łacińskiego jak np. Hiszpania, Włochy, Francja, Portugalia, Niemcy, Polska, Czechy czy Słowacja, w którym to przypadku sporządzany jest podwójny zestaw dokumentów, przy czym oryginał zostaje u notariusza. W niektórych przypadkach notariusz może zatrzymać oryginał i wydać poświadczoną kopię.

19. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NOTARIUSZA:

19.1 Zgodnie z obecnym prawem, notariusz ponosi odpowiedzialność za obrażenia na ciele lub śmierć klienta w wyniku zaniedbania notariusza. Odpowiedzialność z tego tytułu nie jest w żaden sposób ograniczona w podpunktach do niniejszego paragrafu 19.
19.2 Notariusz nie ponosi odpowiedzialności (ani z tytułu zaniedbania ani z innych tytułów) za straty, których nie można było przewidzieć w chwili zatrudnienia notariusza, za utracone zyski, możliwości, utratę dobrego imienia firmy, reputacji, działalności lub oszczędności przez klienta, za niepokój, niewygodę, frustrację, obawę, niezadowolenie, irytację, napięcie, zdenerwowanie, niepotrzebne wydatki, utratę lub zniszczenie danych, bezpośrednie, pośrednie i wynikłe albo za karne odszkodowania.
19.3 Odpowiedzialność notariusza w przypadku błędu lub zaniechania w akcie notarialnym jest ograniczona do: (a) ponownego sporządzenia dokumentu notarialnego bezpłatnie lub (b) zwrotu 100% należności zapłaconej przez klienta w związku z daną czynnością notarialną, (c) ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w punktach (a) i/ lub (b) powyżej, wyłącza wszelkie opłaty i wydatki poniesione przez klienta z tytułu usług tłumaczeniowych, opłat w konsulacie/ ambasadzie, opłat związanych z poświadczeniem dokumentów przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czas poświęcony na załatwienie tych spraw, utracone możliwości lub interesy, w których dany akt notarialny miał być wykorzystany. Notariusz wyłącza swą odpowiedzialność, jeżeli klient zasięgnął lub nie zasięgnął niezależnej porady prawnej w stosunku do treści i znaczenia dokumentu notarialnego i jego dalszego użytku na terenie Anglii czy innych krajów.
19.4 Ewentualna odpowiedzialność notariusza (w tym odpowiedzialność z tytułu zaniedbania) jest ograniczona do 100.000,00 GBP za jedno zdarzenie lub serię zdarzeń i 1.000.000,00 GBP za wszystkie sprawy w okresie 12 (dwunastu) miesięcy.
19.5 Notariusz nie przyjmuje odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności z tytułu zaniedbania) za działania lub zaniechania dostawców usług pocztowych, usług kurierskich, usług telekomunikacyjnych, ani za nieprawidłowości lub awarie ich sieci i wyposażenia, ani też, miedzy innymi, za brak prądu, niedostępność powierzchni biurowej, brak łączności, transportu lub strajki, które opóźniają finalizację aktu notarialnego albo/oraz dostarczenie aktu notarialnego do celu przeznaczenia.
19.6 Notariusz nie przyjmuje odpowiedzialności za sprawy, które nie zostały przewidziane ani za sprawy, które zostały przewidziane, lecz były nieuniknione (siła wyższa).
19.7 Wszelkie czynności notarialne, w przypadku których zgoda została udzielona w sposób nieprawidłowy, w wyniku oszustwa lub pod przymusem, są nieważne. Notariusz zastrzega sobie prawo odmowy poświadczenia takich dokumentów. W tego typu przypadkach notariusz nie przyjmuje odpowiedzialności ani w stosunku do czynności notarialnej ani do klienta, przy czym klient będzie musiał opłacić wynagrodzenie notariusza za czas, jaki poświęcił danej sprawie. W przypadku podejrzeń, że czynność notarialna jest związana z praniem brudnych pieniędzy, notariusz niezwłocznie złoży doniesienie w tej sprawie do właściwego organu - Agencji do Walki ze Zorganizowana Przestepczościa - obowiązek złożenia takiego doniesienia wynika z przepisów prawa, a niedopełnienie go grozi notariuszowi karą pozbawienia wolności.
19.8 Notariusz nie przyjmuje odpowiedzialności wobec osób trzecich, nawet jeżeli został poinformowany lub uprzedzony o ich istnieniu, zgodnie z Ustawą prawo umów (prawa osób trzecich) z 1999 roku.
19.9 Niniejsza umowa podlega prawu angielskiemu. Wszystkie strony zgadzają się przedkładać wszelkie spory dotyczące usług notarialnych do wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.
19.10 Notariusz nie przyjmuje odpowiedzialności z tytułu roszczeń, które zostały wpierw złożone do sądu w USA lub w Kanadzie.

19.11 Każdy zapis niniejszego paragrafu 19 działa w sposób oddzielny i należy go odczytywać i interpretować w sposób niezależny od innych części.

20. POUFNOŚĆ: Informacje przekazane notariuszowi będą traktowane poufnie i nie zostaną udostępnione osobom trzecim, chyba że na zlecenie klienta lub jeżeli będzie to wymagane przez prawo. W przypadku współpracy z innymi profesjonalnymi doradcami na zlecenie klienta, zakładamy, że możemy im ujawnić wszelkie aspekty sprawy klienta.

21. SKARGI ZAŻALENIA W SPRAWIE WYNAGRODZENIA I USŁUG:

21.1 Działalność notariusza jest regulowana poprzez the Faculty Office of the Archbishop of Canterbury:

The Faculty Office
1, The Sanctuary
Westminster
London
SW1P 3JT

Email Faculty.office@1thesanctuary.com

Strona internetowa: www.facultyoffice.org.uk

21.2 Wszelkie zastrzeżenia do usług notarialnych należy zgłaszać bezpośrednio notariuszowi. Jeżeli danej sprawy nie uda się rozwiązać pozytywnie, wówczas notariusz skieruje zażalenie do Towarzystwa Notarialnego, którego jest członkiem i które posiada odpowiednie Procedury rozpatrywania zażaleń, zaaprobowane przez the Faculty Office.

21.3 Klient może również złożyć zażalenie bezpośrednio w Towarzystwie Notarialnym. W tym celu klient powinien sporządzić pisemną skargę (bez załączania oryginalnych dokumentów) i wysłać ją o Sekretarza Towarzystwa Notarialnego pod następujący adres:

Christopher Vaughan
Secretary of The Notaries Society
Old Church Chambers
23 Sandhill Road
St James
Northampton. NN5 5LH

Email secretary@thenotariessociety.org.uk

21.4 Niezależnie od tego, jeżeli skarga nie została rozpatrzona w sposób satysfakcjonujący klienta, klient ma prawo - po zakończeniu procedury rozpatrywania zażaleń przez Towarzystwo Notarialne lub po upływie okresu 8 tygodni od daty złożenia zażalenia u notariusza - złożyć zażalenie bezpośrednio do Rzecznika osób korzystających z usług prawnych (dane kontaktowe znajdują się poniżej):

Legal Ombudsman
Baskerville House, Centenary Square
Broad Street, Birmingham B1 2ND

Tel: 0300 555 0333

lub drogą e-mailową: enquiries@legalombudsman.org.uk

Strona internetowa: www.legalombudsman.org.uk (na stronie znajduje się również ulotka w języku polskim)

wróć na górę strony